21.1.2011 11:05   Výroční ceny F. O. Poupěte 2010 uděleny dvěma výjimečným projektům spojujícím vědu s praxí

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil držitele Výroční ceny F. O. Poupěte za mimořádný společenský přínos k rozvoji českého pivovarství a sladařství v roce 2010

První z nich patří Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za vysokoškolskou publikaci PIVOVARSTVÍ kolektivu autorů prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., doc. Ing. Jan Šavel, CSc., Ing. Tomáš Lejsek, CSc. a Ing. Petr Basař, MBA.

Druhou obdržel Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., za výzkum a vývoj unikátní technologie umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky a Žatecký pivovar, spol. s r. o., který ve spolupráci s VÚPS, a. s., bezlepkovou technologii zavedl a vyrobil první šarže piva, které představil na trhu pod názvem CELIA.

Ocenění předal Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Oceněné projekty jsou unikátní z mnoha důvodů. Především jsou důkazem propojení vědy, výzkumu a praxe s dopadem na každodenní život, a to jednak ve formě studijního materiálu pro studenty a pracovníky z výroby, jednak toho, že výzkumná instituce našla společnou řeč s výrobcem při vývoji produktu pro konečného spotřebitele a ten jej úspěšně uvedl na trh,“ uvedl Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

„Tím naplňujeme odkaz vynikajícího pivovarníka a sladovníka Františka Ondřeje Poupěte, který měl schopnost nejen o pivu teoreticky bádat, ale své poznatky též okamžitě uváděl do praxe, čímž se zasloužil o to, co české pivo činí českým pivem dnes: unikátnost a vynikající kvalita. K jeho odkazu se i s odstupem času hrdě hlásíme,“ dodal František Šámal. Kniha PIVOVARSTVÍ pojednává v šestnácti kapitolách o celém procesu výroby piva a nezbytných surovinách. Další kapitoly mají za téma pivovarské kvasinky, mikrobiální kontaminaci a nomenklaturu enzymů důležitých v pivovarské výrobě a základní technologické úseky výroby.

V knize je použito současné platné chemické názvosloví a rozdělení chemických sloučenin důležitých v pivovarství. Každá kapitola je doplněna velmi bohatým seznamem literárních citací, především z posledních deseti let. Kniha má 863 stran, text je doplněn 463 obrázky a grafy a 142 tabulkami. Projektový tým VÚPS, a. s., pod vedením Ing. Josefa Škacha, CSc., vytvořil unikátní technologii, kdy hlavní surovinou vyrobeného piva pro osoby trpící celiakií zůstává český slad.

Ten je specifickým způsobem zpracován ve varně a prochází modifikovaným hlavním kvašením a dokvašováním. Dosud dovážená piva se v senzorických vlastnostech vždy výrazně odlišují od typických českých piv, protože k jejich výrobě jsou používány především suroviny pro česká piva neobvyklé. Projekt, který byl realizován za finančního přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, je příkladem převedení výsledků výzkumu do praxe. Při výzkumu bylo využito nově instalované špičkové poloprovozní varny, která byla financována ze zdrojů věnovaných Magistrátem hl. m. Prahy a Evropské unie.

Unikátní na pivu vyrobeném žateckým pivovarem je fakt, že plně nese vlastnosti typického českého ležáku, k nimž patří bohatá bílá pěna, zlatavá barva, příjemná sladová vůně, osvěžující říz nápoje a harmonie chutí, ve kterých je sladěna počáteční sladkost s doznívající lahodnou hořkostí. Jedná se o ležák s obsahem alkoholu 4,5 % a nová technologie jeho výroby je předmětem patentového řízení. Cena piva CELIA je rovněž výrazně nižší než u dovážených piv. František Ondřej Poupě (1753–1805) byl legendární sládek. Zavedl reformy, které zlepšily výrobu a kvalitu piva. Vylepšil ekonomiku vyhřívání varných pánví a zavedl mj. kontrolu teploty vaření piva teploměrem.

Své poznatky publikoval a v roce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou společností v Království českém jmenován jejím dopisujícím členem. Na sklonku 18. století založil v Brně první pivovarskou školu na světě. Výroční ceny F. O. Poupěte jsou udělovány jednotlivci nebo skupině osob za významný počin roku v českém pivovarství a sladařství.

Tímto oceněním chtějí pivovarníci a sladovníci upozornit na významné a společnosti prospěšné činy, které přispívají k věhlasu českého piva. Smyslem je podpořit inovační postupy v oborech pivovarského průmyslu a nabídnout veřejnosti, odborné i široké, aktuální náhled na novinky, pokrok i zajímavé počiny nebo též upozornit na pozoruhodné události. Ocenění nebývá udělováno každoročně, poprvé se tak stalo v roce 2007. Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.

 

 Zpět